Algemene informatie

Sinds 1 januari 2016 is de Bosseschool bestuurlijk gefuseerd met Kindwijs, de pc scholengroep op het eiland Goeree-Overflakkee die momenteel uit 13 basisscholen bestaat. De Bosseschool maakt samen met CNS Zomerland te Stellendam ook nog deel uit van de Vereniging ter bevordering van  Protestants-Christelijk Basisonderwijs Goeree-Overflakkee.  De Bosseschool is de oudste protestants-christelijke basisschool van het eiland Goeree-Overflakkee. Vanuit het legaat van Dirk Bos is in 1879 een weeshuis met schooltje gesticht. Het weeshuis verdween, maar de school bleef. De Bosseschool heeft zijn naam te danken aan Dirk Bos (Bos z’n school….Bosseschool).

Na verschillende locaties te hebben bewoond, zijn we vanaf schooljaar 2001-2002 gehuisvest in een modern, prachtig gebouw op de grens van Middelharnis en Sommelsdijk. Het schoolgebouw is een ontwerp van het internationaal bekende architectenbureau Alberts en van Huut. Onze school is goed bereikbaar voor alle kinderen uit Middelharnis en Sommelsdijk. In mei 2011 is het gebouw uitgebreid met 6 lokalen, een mediatheek, een personeelskamer en diverse kleine ruimten voor o.a. de leerlingenzorg. Een deel van de energie wordt verkregen via zonnepanelen, die dankzij Stichting Deltawind op de school zijn geplaatst. Het bewust omgaan met energie en aandacht voor milieuvriendelijke energie zijn een vast onderdeel van ons lesprogramma. De Bosseschool is daarom een ECO-school.

 Algemene doelstelling

De Bosseschool is een Protestants-Christelijke basisschool waar in principe iedereen welkom is die positief staat ten opzichte van de grondslag van de school. We spannen ons in om op school een prettige, veilige sfeer te scheppen waarin uw kinderen zich vertrouwd voelen en hun rechten worden gerespecteerd. We doen ons best om in een goed pedagogisch klimaat onderwijs te geven van goede kwaliteit en het zo in te richten, dat recht wordt gedaan aan de verschillen tussen de leerlingen. Ieder kind is immers uniek.

De Bosseschool is een school waarin leerlingen zodanig begeleid worden dat zij een toenemende zelfstandigheid ontwikkelen (van leiden naar begeleiden). Onze school wil een leer- en leefomgeving creëren waarin kinderen zich veilig voelen.

  1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
  2. Het onderwijs richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
  3. Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs binnen onze mogelijkheden gericht op begeleiding die is afgestemd op de ontwikkel- en leerbehoeften van de leerling.
  4. Goed gedrag is een voorwaarde voor leren. Het gehele team is getraind in de Kanjermethode. Door de inzet van de Kanjertraining wordt ongewenst gedrag en pestgedrag zo veel mogelijk voorkomen en  aangepakt als het moet.

 Grondslag / identiteit

De Bosseschool wil een open, eigentijdse school zijn met een christelijke identiteit. Vanuit het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus, met de Bijbel als basis voor ons leven, willen wij elkaar stimuleren tot verantwoordelijkheid voor deze aarde en de samenleving. We willen de kinderen iets laten ervaren van de liefde van God voor de mens en de daarbij behorende opdracht, zorg te dragen voor de ander, onszelf en onze wereld. Op onze school zijn belangrijke sleutelwoorden: openheid en respect. Dit zal moeten blijken uit de sfeer en de uitstraling. We willen een Christelijke school zijn in een gemeenschap, waarin we elkaar dragen, bemoedigen en corrigeren op weg naar een toekomst van liefde, vrede en gerechtigheid.                                                                                                                                          Er is duidelijkheid omtrent normen en waarden, omgangsregels in de school. Hier wordt ook bewust mee omgegaan.

Het schoolklimaat

Om zich goed te kunnen ontwikkelen, moet een kind zich op school veilig en geborgen voelen. Daarom vinden we het belangrijk dat er een school- en groepsklimaat heerst, waarin het kind zich geaccepteerd en gewaardeerd weet door volwassenen en medeleerlingen. Een open, vertrouwde en veilige sfeer bevordert de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Respect en waardering voor elkaar verdienen daarom alle aandacht. Het kind moet leren de maatschappij en de medemens open tegemoet te treden. We zijn alert op discriminatie en pesten; we werken aan het voorkomen daarvan. Duidelijke regels, orde en regelmaat zorgen er mede voor, dat elk kind ruimte en aandacht krijgt.

Onze visie op onderwijs

Het onderwijs op de Bosseschool is leerling-gericht volgens de principes van handelingsgericht werken. Dat betekent dat wij rekening houden met verschillen in capaciteiten, niveau, tempo, leerbehoefte en manier van leren van leerlingen. We werken aan een doorgaande lijn in de organisatie van het onderwijs door de hele school. Hierover zijn afspraken vastgelegd. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden aangepaste doelen en/of leerlijnen vastgesteld, zodat alle leerlingen hun ontwikkelingsperspectief behalen aan het einde van groep 8. In een samenwerkingsverband met alle scholen van Goeree-Overflakkee willen wij alle kinderen passend onderwijs in een passende leeromgeving bieden. Als het kan in onze eigen school, als het moet in een andere school. Dat kan een andere basischool zijn, of een speciale school voor basisonderwijs of een z.g. clusterschool. 


Voor informatie over schooldocumenten zoals schoolgids enz.: klik op informatie.

Onder het kopje Foto's & films kunt u onder fotoalbums een fotoreportage zien van de school en het schoolterrein.